INTEGRALNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA: WARSZTATY – KONFERENCJE – SEMINARIA – WYSTAWY – SPOTKANIA – SZKOLENIA      

STATUT

FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA
INTEGRALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA
„DOBROSTAN”

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Oznaczenia i charakter prawny

 

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja na rzecz wspierania integralnego rozwoju człowieka „Dobrostan”.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
  6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1984 Nr 21 poz.97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 3. Fundację ustanawia się na czas nieograniczony.

 

§ 2

Siedziba i teren działalności

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 5. Fundacja może posługiwać się w obrocie odznaką, pieczęciami oraz logo zgodnie z obowiązującym przepisami.

 

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 3

Cele Fundacji

 

Celem fundacji jest działalność:

  1. wspierająca integralny rozwój człowieka dla poprawy komfortu i jakości życia;

  2. naukowa;

  3. wychowawcza;

  4. edukacyjna;

  5. szkoleniowa;

  6. oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów;

  7. kulturalna;

  8. w zakresie kultury fizycznej i sportu;

  9. polegająca na ochronie zdrowia i pomocy społecznej;

  10. polegająca na ochronie środowiska;

  11. dobroczynna i opiekuńcza;

  12. polegająca na wspieraniu różnych form aktywności społecznej;

  13. w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami;

  14. wspierająca integrację międzypokoleniową;

  15. kultu religijnego.

 

§ 4

Realizacja celów Fundacji

 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego a także działalności gospodarczej poprzez:

  1. promocję zdrowego stylu życia uwzględniającego wszystkie składowe dobrostanu człowieka: ciało, umysł, emocje i pierwiastek duchowy;

  2. prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, literackiej, artystycznej, edukacyjnej i badawczej w zakresie celów statutowych Fundacji;

  3. prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu w zakresie celów statutowych Fundacji;

  4. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;

  5. organizację szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i warsztatów mających na celu wspieranie integralnego rozwoju człowieka;

  6. promowanie autentycznych i zdrowych relacji, zwłaszcza w środowisku rodzinnym, poprzez organizację akcji i kampanii społecznych, konferencji, warsztatów i spotkań;

  7. promowanie i wspieranie edukacji w zakresie zdrowego stylu życia, odżywiania wspierającego zdrowie i aktywnego wypoczynku;

  8. wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot edukację zdrowotną, profilaktykę zagrożeń dla zdrowia w społeczeństwie;

  9. działalność na rzecz osób wykluczonych i z niepełnosprawnością;

  10. przedsięwzięcia wspierające budowanie więzi społecznych;

  11. podejmowanie wszelkich inicjatyw mających za cel integrację międzypokoleniową;

  12. podejmowanie wszelkich inicjatyw w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego;

  13. prowadzenie działalności w zakresie organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym, integracyjnym i kulturalno-oświatowym;

  14. działalność ekologiczną oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa;

  15. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  16. promocję i organizację wolontariatu;

  17. propagowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród dorosłych i dzieci, w szczególności poprzez: szerzenie idei przedsiębiorczości społecznej, aktywne wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu już istniejących przedsiębiorstw społecznych, propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, kształtowanie inteligencji finansowej;

  18. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań pożytku publicznego;

  19. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami państwowymi, administracją rządową, samorządem terytorialnym, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi, środowiskami nauki, techniki, kultury, organizacjami pozarządowymi, wszelkimi innymi podmiotami (w tym jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej), instytucjami oraz organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;

  20. promowanie wartości duchowych i chrześcijańskich poprzez organizację różnych inicjatyw i wydarzeń o charakterze religijnym, duchowym np. pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia i spotkania z ciekawymi ludźmi;

  21. udzielanie szerokiego wsparcia przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom ekonomii społecznej.

 

§ 5

Współpraca

 

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z jej celami, w tym: stowarzyszeń, zrzeszeń, fundacji, szkół oraz kół i klubów.

 2. Fundacja może wchodzić w spółki z osobami prawnymi i fizycznymi.Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 6

Majątek Fundacji

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych) z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 7

Dochody Fundacji

 

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

  1. darowizn, spadków, zapisów;

  2. dotacji i subwencji od osób prawnych i fizycznych;

  3. środków z funduszy publicznych;

  4. zbiórek i imprez publicznych, loterii oraz aukcji;

  5. przychodów z majątku Fundacji;

  6. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

  7. przychodów z działalności gospodarczej, w przypadku podjęcia tej działalności;

  8. innego rodzaju przysporzeń majątkowych, zarówno rzeczowych jak i finansowych (pieniężnych), poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 4. W przypadku darowizn i innych zapisów celowych, Fundacja może odmówić przyjęcia danej darowizny, zapisu bądź innej formy sponsoringu.

 5. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

 § 8

Działalność gospodarcza

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
  realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  a. Wydawanie książek – 58.11.Z
  b. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
  c. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B
  d. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C
  e. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D
  f. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
  g. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z
  h. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z
  i. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
  j. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z
  k. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych – 84.12.Z
  l. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z
  m. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
  n. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z
  o. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 86.90.E
  p. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z
  q. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - 88.10.Zr. Działalność organizacji religijnych – 94.91.Z

 

§ 9

Gospodarka finansowa

 

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI

 

§ 10

Organy statutowe i władze Fundacji

 

 1. Organami Fundacji są:

  1. Zgromadzenie Fundatorów;

  2. Kapituła Fundacji;

  3. Zarząd Fundacji.

 

§ 11

Zgromadzenie Fundatorów

 

 1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów Fundacji wskazanych w akcie jej powołania.

 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

  2. przyjęcie i uchwalanie zmian Statutu Fundacji;

  3. ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu;

  4. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;

  5. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

 3. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji bądź w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek jednego z członków.

 4. O posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów muszą zostać poinformowani wszyscy jego członkowie w terminie co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.

 5. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwał kierowanych do Zarządu Fundacji.

 6. W stosunkach z członkami Zarządu Fundacji, Zgromadzenie Fundatorów jest reprezentowane przez wskazaną osobę.

 

§ 12

Kapituła Fundacji

 

 1. Kapituła Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.

 2. Kapituła składa się z minimum 5 członków.

 3. Członków Kapituły Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony.

 4. Do kompetencji Kapituły Fundacji należy:

  1. opiniowanie kierunków działań, metod i programów Fundacji;

  2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;

  3. występowanie do Zgromadzenia Fundatorów z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

  4. proponowanie Zarządowi Fundacji kandydatów do uzupełnienia składu Kapituły Fundacji;

  5. proponowanie powołania oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

  6. wybieranie ze swojego składu Przewodniczącego Kapituły.

 5. Za wykonywanie funkcji członka Kapituły oraz za udział w posiedzeniach członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia.

 

§ 13

Powołanie Kapituły Fundacji

 

 1. Członków Kapituły powołuje Zarząd.

 2. Powołani członkowie otrzymają od Zarządu Fundacji Akty Powołania.

 

§ 14

Ustanie członkostwa

 

  1. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje z dniem:

   1. odwołania przez Zarząd Fundacji w szczególności w przypadku:

    - naruszenia postanowień statutu Fundacji,

    - trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

   2. śmierci jej członka;
   3. złożenia przez niego rezygnacji.
  2. Odwołanie, o którym mowa w § 14 ust. 1 lit. a. powyżej następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

  

§ 15

Kierowanie Kapitułą Fundacji

 

 1. Pracami Kapituły Fundacji kieruje jej Przewodniczący.

 2. Kapituła Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 3. Posiedzenia Kapituły Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub przez Zarząd Fundacji.

 4. Posiedzenia Kapituły Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

 5. Posiedzenia Kapituły Fundacji mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji bezpośredniej (audiowizualnej). Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego przezeń protokolanta.

 6. W posiedzeniach Kapituły Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu a także inne zaproszone osoby.

 

§ 16

Kompetencje Zarządu Fundacji

 

  1. Zarząd Fundacji jest organem Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

  2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

   1. organizowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji;

   2. powoływanie i odwoływanie członków Kapituły Fundacji;

   3. zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji;

   4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

   5. opracowywanie rocznych budżetów i planów działania oraz sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

   6. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;
   7. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji;

   8. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

   9. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

   10. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

   11. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

   12. ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

   13. ustanawianie pełnomocników Fundacji;

   14. podejmowanie innych, zgodnych ze Statutem, działań koniecznych dla sprawnej, bieżącej działalności Fundacji;

   15. wnioskowanie o likwidację Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją.

 

§ 17

Skład Zarządu Fundacji

 

   1. Zarząd Fundacji składa się z minimum trzech osób, w tym Prezesa i jednego Wiceprezesa.

   2. Skład Zarządu powołuje Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony.

   3. Członek Zgromadzenia Fundatorów może być członkiem Zarządu, może też pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

   4. Powołując osobę do składu Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów wskazuje funkcję jaką dana osoba pełni w składzie Zarządu. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 18

Ustanie członkostwa

 

   1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

    1. podjęcia uchwały Zgromadzenia Fundatorów o odwołaniu w szczególności w przypadku:

     - naruszenia postanowień Statutu Fundacji;

     - trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

    2. utraty zdolności do czynności prawnych;

    3. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;

    4. śmierci członka Zarządu;

    5. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu
     w danym roku kalendarzowym.

   1. Jeżeli członek Zarządu przestanie pełnić swoją funkcję, na jego miejsce Zgromadzenie Fundatorów może powołać nowego członka Zarządu.

 

 

 

§ 19

Kierowanie Zarządem i składanie oświadczeń

 

   1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje prezes.

   2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe upoważniony jest:

    1. Prezes Zarządu – jednoosobowo;

    2. Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo.

   3. Decyzje Zarządu Fundacji w sprawach dotyczących zwykłego zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Decyzje, które powodują nabycie prawa albo zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przekraczającą 10.000,00 zł wymagają bezwzględnej większości głosów.

 

§ 20

Wynagrodzenie i wydatki

 

   1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia za swoją pracę.

   2. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu mogą zostać uregulowane indywidualnymi kontraktami menedżerskimi, umowami o pracę lub innymi umowami cywilnoprawnymi.

   3. Stosunek pracy z Prezesem Zarządu nawiązuje osoba wskazana przez Zgromadzenie Fundatorów.

   4. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami Fundacji nawiązuje Prezes Zarządu.

   5. Wynagrodzenia wypłacane są ze środków Fundacji.

   6. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu, członkowie Kapituły Fundacji mogą otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z działalnością na rzecz Fundacji.

 

§ 21

Posiedzenia Zarządu Fundacji

 

   1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Kapituły Fundacji albo innego członka Zarządu.

   2. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

   3. Zebrania Zarządu mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji bezpośredniej (audiowizualnej). Za miejsce posiedzenia tak przeprowadzonego uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

   4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Fundacji – na wniosek członka Zgromadzenia Fundatorów lub Prezesa Fundacji zaprosić można członka Kapituły Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

Zmiana Statutu Fundacji

 

Statut i cele Fundacji mogą zostać zmienione na mocy decyzji Zgromadzenia Fundatorów.

 

§ 23

Połączenie z innymi podmiotami

 

   1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

   2. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zgromadzenie Fundatorów po uprzednim zasięgnięciu opinii Kapituły Fundacji.

 

§ 24

Likwidacja Fundacji

 

   1. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

   2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

   3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub likwidator powołany przez Zgromadzenie Fundatorów.

   4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 25

Sprawozdawczość

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 

§ 26

Moc prawna

 

   1. Statut został uchwalony przez Zgromadzenie Fundatorów w dniu 31.08.2017 r.

   2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z

 • Klasztor oo. Dominikanów
 • Orkiszowe Pola
 • Magdalena Samolik
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teatr Muzyczny w Poznaniu
 • Fundacja Edukacyjno-Artystyczna PUENTA
 • Atelier Myszkowski_Galeria Sztuki Nowoczesnej
 • Tatiana Wilinska Photography
 • Centrum Autoterapii HUMANUS
 • Fundacja Pro Publico
 • WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW W DRODZE SPÓŁKA Z O.O.
 • Fabryka opowieści
 • Dantom
 • Pałac Pakosław
 • 13 Szkoła Podstawowa
 • Galeria VA
 • Fundacja Jeden Uniwersytet

Fundacja na rzecz wspierania integralnego rozwoju człowieka „Dobrostan”


ul. Literacka 181, 60-461 Poznań

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Numer konta bankowego:

PNB Paribas
41 1600 1462 1850 7576 2000 0001 

KRS: 0000713876
NIP: 781 196 29 66
REGON: 36925935000000

Copyright © 2018-2023 Fundacja na rzecz wspierania integralnego rozwoju człowieka „Dobrostan”. All Rights Reserved.