INTEGRALNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA: WARSZTATY – KONFERENCJE – SEMINARIA – WYSTAWY – SPOTKANIA – SZKOLENIA      

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konferencji, szkoleń lub warsztatów organizowanych przez Fundację na rzecz wspierania integralnego rozwoju człowieka „DOBROSTAN”

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA INTEGRALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA "DOBROSTAN" z siedzibą w Poznaniu Adres siedziby: ul. Literacka 181, 60-461 Poznań, wpisana do rejestru z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713876, posiadająca REGON: 369259350, NIP: 7811962966 (dalej Administrator lub Fundacja).
 2. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 603 787 520 adres do doręczeń: ul. Literacka 181, 60-461 Poznań
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w warsztatach i programach organizowanych przez Fundację i realizacji działań związanych z zawarciem umowy będącej podstawą udziału w wydarzeniu (w tym działań podjętych przed zawarciem umowy), takich jak rejestracja na wydarzenie, przygotowanie materiałów związanych z udziałem w wydarzeniu, kontakt w sprawach związanych z wydarzeniem.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, której jest Pani/Pan stroną, b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, i związanych z organizacją wydarzenia, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej; c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak ochrona praw majątkowych oraz niemajątkowych, zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez badania satysfakcji uczestników wydarzenia; d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody - w tym w zakresie wyrażenia zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb związanych z wykonaniem umowy cywilnoprawnej w zakresie w niej określonym, dokumentowania przebiegu wydarzenia oraz utrwalenie wizerunku uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika wydarzenia oraz w celu realizacji marketingu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za odrębnie wyrażoną zgodą i na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 16 lipca2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. Kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do wykonania usługi/projektu.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z Administratorem w realizacji obowiązku prawnego. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora i na jego zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych takim jak np. podmioty świadczące usługi rachunkowe, informatyczne.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz okres niezbędny do realizacji wskazanych w umowie celów, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednakże nie krótszy niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i realizacją umowy tj. okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia - w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów lub ograniczenia przetwarzania - w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości Pani/ Pana uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Administratora.
 12. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych jaki wynika z powszechnie przepisów obowiązujących w Polsce, w szczególności z przepisów RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt a) RODO, informujemy, że nie zapewniamy odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. W związku z brakiem możliwości zawarcia standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych, oraz wiążących reguł korporacyjnych, informujemy, że istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Państwa danych. Dodatkowa zgoda na przekazanie danych osobowych podmiotowi zlokalizowanemu w państwie trzecim jest niezbędna, gdyż istnieje potencjalne ryzyko, iż dane te będą przetwarzane bez zachowania rygorów wynikających z RODO.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

 • Klasztor oo. Dominikanów
 • Orkiszowe Pola
 • Magdalena Samolik
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teatr Muzyczny w Poznaniu
 • Fundacja Edukacyjno-Artystyczna PUENTA
 • Atelier Myszkowski_Galeria Sztuki Nowoczesnej
 • Tatiana Wilinska Photography
 • Centrum Autoterapii HUMANUS
 • Fundacja Pro Publico
 • WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW W DRODZE SPÓŁKA Z O.O.
 • Fabryka opowieści
 • Dantom
 • Pałac Pakosław
 • 13 Szkoła Podstawowa
 • Galeria VA
 • Fundacja Jeden Uniwersytet

Fundacja na rzecz wspierania integralnego rozwoju człowieka „Dobrostan”


ul. Literacka 181, 60-461 Poznań

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Numer konta bankowego:

PNB Paribas
41 1600 1462 1850 7576 2000 0001 

KRS: 0000713876
NIP: 781 196 29 66
REGON: 36925935000000

Copyright © 2018-2023 Fundacja na rzecz wspierania integralnego rozwoju człowieka „Dobrostan”. All Rights Reserved.